قلم شماره 32
POWDER BRUSH 32
قلم رژگونه 28
ANGLE BLUSH BRUSH 28
قلم شماره 24
FOUNDATION BRUSH 24
قلم شماره 23
FOUNDATION BRUSH 23
قلم قطره ای 20
DROP BRUSH 20
قلم زبان گربه ای7
Cats tongue brush 7
قلم بيضی شماره 16
Oval brush 16
بُرس مدادي 18
Pencil brush 18
قلم پهن شماره 8
Flat brush 8
قلم مژه 10
Lash brush 10
قلم لب شماره3
Lip brush 3
مداد تراش
Cosmetic sharpener
قلم شماره 5
Eye Liner Oblique Brush 5